احساس حضور خداوند
ساعت ٩:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱/۳۱ 

يكی از مشكلاتی كه اكثر ما با آن مواجه هستيم، برقراری رابطه بين زندگی مادی و زندگی معنوی مان است. ما  هر روز زمانی را به معنويت تخصيص می دهيم و در زمان ديگری به كار يا تفريح می پردازيم و فكر می كنيم كه اين فعاليتها بايد از هم جدا باشند.

اين درست اشكالی است كه مسلمانان از مسيحيت می گيرند، يعنی برای دين، يك زمان خاص در نظر گرفته اند و خدا را به كليساها محدود كرده اند.

جالب است كه در دين ما حتی از كار نيز به عنوان جهاد در راه خدا ياد شده است.

واقعا اگر می توانستيم هنگام انجام كليه امورمان،‌ حضور خدا را احساس كنيم، چقدر از مشكلاتمان كاسته می‌شد؟


کلمات کلیدی:
 
تخت جمع شيد
ساعت ٥:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱/٢۸ 

چند سال پيش در سفر به شيراز از تخت جمشيد هم ديدن كردیم. در بين سنگهای باقی مانده از تمدن كهن ايران زمين به دنبال يك راهنما می گشتيم تا برايمان در مورد اين بنا توضيح دهد كه ديديم در گوشه ای مردم دور يك پيرمرد با ظاهری بسيار ساده جمع شده اند.

او می گفت: «بنای تخت جمشيد تا زمان رضاخان زير خاك مدفون بوده و هنگامی كه رضاخان با اسب  از كنار آن می گذشته، با ديدن سرستونها به سربازان دستور داده آنجا را بكنند و به اين ترتيب بنای تخت جمشيد پيدا شد».

يكی از حضار در خصوص علت نامگذاری تخت جمشيد پرسيد و پيرمرد پاسخ داد: «هنگامی كه داريوش می خواست برای مردم سخنرانی كند، روی يك تخت می ايستاد و فرياد مي زد "جمع شيد" و مردم جمع می شدند. به همين دليل اسم اينجا را تخت "جمع شيد" گذاشته اند»!!!


کلمات کلیدی:
 
ذهن ما باغچه است
ساعت ۱٢:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱/٢٦ 

ذهن ما باغچه است

گل در آن بايد كاشت

گر نكاری،  گل من

علف هرز در آن مي رويد

زحمت كاشتن يك گل سرخ

 كمتر از  زحمت برداشتن  هرزگی آن علف است

 

«مرحوم مجتبی كاشانی»


کلمات کلیدی:
 
از عجايب طبيعت
ساعت ٩:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱/٢۳ 

در طبيعت نوعی عنكبوت وجود دارد كه پس از تخمگذاری در پوست درخت، با تنيدن تار بر تخمهای بيشمارش‌ آنانرا از انظار پنهان نگه می دارد. پس از مدتی كه بچه عنكبوتها از تخم بيرون آمدند، عنكبوت مادر بی آنكه كوچكترين گرايشی برای آسايش خود داشته باشد، در پی يافتن غذای بچه هايش تكاپو می كند.

وقتی كه بچه عنكبوتها رشد نموده و آنقدر نيرومند شدند كه خود در پی شكار روند، مادر از فرط خستگی و ناتوانی از پای درآمده و میميرد.

نوع ديگری عنكبوت هست كه پس از اينكه بچه هايش از تخم بيرون آمدند، بدن خود را كه از لحاظ غذايی، ماده ای مقوِی برای بچه عنكبوتها است، به خورد آنان می دهد!

با مشاهده اين گذشت در بين موجودات حقيری چون عنكبوت، آيا جای خود خواهی برای انسان باقی می ماند؟


کلمات کلیدی:
 
قوانين مورفی در مديريت
ساعت ۱٠:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱/٢۱ 

هركاری بيش از آن چه انتظار می رود به طول می انجامد.

هر فعاليتی بيش از آن چه در ابتدا برآورد شده،‌ هزينه در بر خواهد داشت.

هر مشكلی كه قرار است پيش بيايد، پيش خواهد آمد.

از ميان مشكلاتی كه قرار است پيش بيايد، بدترين آنها در بدترين زمان ممكن رخ خواهد داد و بسيار بيشتر از حد انتظار شما خسارت وارد خواهد كرد.

 

         لازم به ذكر است كه مورفی فردی خوشبين بوده است.


کلمات کلیدی:
 
چند قانون مديريت زمان
ساعت ٩:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱/۱٩ 

قانون 30%: هميشه برای انجام هر كار بزرگ،‌ 30% ضريب  اطمينان در نظر بگيريد.

قانون حد توانايی: هميشه برای انجام ضروری ترين كارها، وقت كافی وجود دارد.

قانون پاركينسون: كار به اندازه وقتی كه برای آن تعيين شده است، طول می كشد.

قانون پارتو: 80% دستاوردهای شما نتيجه 20% از فعاليتهای شماست.

قانون حذف گزينه ها: انجام يك كار مستلزم صرفنظر از انجام كارهای ديگر است.


کلمات کلیدی:
 
مديريت زمان
ساعت ٧:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱/۱٧ 

مديريت زمان ابزاری برای استفاده بهتر از زمان در جهت دست يابی به اهداف می باشد و كليد آن، انضباط فردی است؛ يعنی اين توانايی را داشته باشيم كه خود را مجبور به انجام كاری در يك زمان معي‍‍ّن نماييم، خواه مايل به انجام آن باشيم، خواه نباشيم.

ما معمولا برای انجام كارهايمان يا برنامه ريزی نداريم، يا آنقدر فشرده برنامه ريزی می كنيم كه دستيابی به اهدافمان طبق برنامه،‌ عملا غير ممكن می شود.

مديريت زمان می گويد: «كارهای خود را مثل كالباس برش دهيد و به كارهای كوچك تقسيم كنيد،‌ سپس يك تكه از كار را انتخاب كرده، بی درنگ آن را اجرا نماييد».


کلمات کلیدی:
 
نيروی جاذبه
ساعت ۱٠:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱/۱٥ 

نيروی جاذبه همواره انسان را به پايين می كشد و اگر كسی بخواهد بالا برود بايد بر جاذبه غلبه كند. يك كوهنورد برای صعود بايد تلاش بسياری را صرف غلبه بر جاذبه نمايد و هرچه بيشتر سختی بكشد و از خود همت و تحمل نشان دهد، می تواند بالاتر رود.

در زندگی معنوی انسان نيز غرايض دائما انسان را به پايين می كشند و اگر انسان برای صعود خود برنامه ای نداشته باشد، "خور و خواب و خشم و شهوت" او را به قعر چاه خودخواهی خواهند برد. ميزان صعود هر انسان به قدر همت و نظم او در دستيابی به اهدافش می باشد.


کلمات کلیدی:
 
هماهنگی اهداف و ارزشها
ساعت ۱:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱/۱۱ 

با توجه به محدود بودن زمان، دست يابی به تمام اهداف مورد علاقه غير ممكن است؛ پس بايد با كنار گذاشتن ايده آل گرايی از اهداف كم اهميت تر صرفنظر نمود و بر اساس سلسله مراتب ارزشها، پراهميت ترين اهداف را انتخاب كرد و در راستای رسيدن به آنها گام برداشت.

ارزش يعنی نظرات و عقايد شخصی ما درباره اين كه چه چيزی درست و چه چيزی نادرست است. ارزشها اموری هستند كه ميل باطنی ما به سوی آنهاست و اگر در جهت آنها قدم برنداريم، خود را تمام و كامل احساس نمی كنيم.

اگر اهداف و ارزشهای ما همسو نباشند، درون ما تناقض ايجاد می شود و هماهنگی لازم جهت رسيدن به موفقيتهای بزرگ را از دست می دهيم. اگر كسي به كار معينی دست بزند اما در اعماق وجود طالب چيز ديگری باشد،‌به رضايت خاطر نخواهد رسيد. همچنين اگر كسی به هدفی برسد، اما در راه رسيدن به آن، اصول اعتقادی خود را زير پا گذاشته باشد، دستاوردهای خود را ضايع خواهد كرد.


کلمات کلیدی:
 
انتخاب هدف
ساعت ٩:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱/٧ 

متخصصان روانشناسی موفقيت،‌ فرمول موفقيت را به طور خلاصه در چهار قدم، به اين صورت تعريف م‍ی كنند:

قدم اول هدف گذاری است، يعنی  دقيقا مشخص كنيد چه می خواهيد. قدم دوم انجام عمل است، يعنی در راه رسيدن به اهداف گام برداريد. قدم سوم كنترل بازخورد است، يعنی نتايج اقدامات خود را بررسی كنيد تا متوجه شويد در راستای اهداف است يا خير و قدم چهارم ايجاد نرمش در رفتار است، يعنی اگر متوجه شديد در راستای اهداف حركت نمی كنيد،‌ به راحتی مسير خود را عوض كنيد.

طبق مطالعات انجام شده، فقط 10% مردم دنيا در زندگی خود هدف دارند و كمتر از 3% مردم اهداف خود را روی كاغذ مكتوب كرده اند.

پس هر وقت احساس كرديم كه در زندگی به خواسته هايمان نمی رسيم بايد ابتدا بررسی كنيم كه جزو كدام دسته هستيم. 90%، 7% يا 3%؟


کلمات کلیدی: