دماوند
ساعت ٦:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱۱/۳٠ 

 

ای ديــــو سـپـيـد پـای در بـنـد    ای گـنـبـد گيتـی  ای  دمــاوند

از سيـم به سـر يكی كله خود    ز آهـن  به ميان يكی كـمـربند

تا چـشـم بـشـر نبـيـنـدت روی    بـنـهـفـتـه بـه  ابـر چـهـر دلـبند

چون گشت زمين ز جور گردون    سـرد و سيـه و خمـوش و آوند

بنواخت ز خشم بر فلك مشت    آن مـشت تـويی تو ای دماوند

تـو مــشــت درشــت روزگـاری    كـز گـردش قـرنـها پـس افـكـند

ای مشت زمين بر آسمان شو    بـر وی بــنــواز ضـربـتــی چــند

نـی نـی تو نه مشـت روزگاری    ای كـوه نـيـم ز گـفـتـه خرسند

تــو قــلــب فـســرده زمـيـنــی    كز درد، ورم نـمـوده  يـك چــنـد

شــو مـنـفــجـر ای دل زمــانـه     وان آتـش جان نهفتـه مپسـند

پـنـهــان مـكــن آتــش درون را    زين سوخته جان شنويكی پند

گــر آتــش دل نــهـفــتـه داری     سوزد جـانت به جـانت سـوگند

مـن بـنـد دهـانـت بـرگـشـايـم     گـر بـگـشـايـنــد بــنــدم از بـند

آزاد شـــوی و بــر خــروشــی      مانــنـد ديــو جــســتــه از بـند

از بـــرق تـــنــوره ات بــتــابــد      ز الـبـــرز اشـعـه تـا بــه الــوند

بــگــرای چـو اژدهــای گـــرزه      بخـروش چو شـرزه شير ارغند

بـفكـن ز پی اين اساس تزوير      بگسل ز هـم اين نـژاد و پيوند

بـركن ز بـن ايـن بـنـا كه بـايـد      از ريـشــه بـنـای ظـلـم بـركـند

...

«ملك الشعرا بهار»


کلمات کلیدی:
 
معنی كلمه انسان
ساعت ۱٠:٠٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱۱/٢۳ 

بعضی ها ريشه كلمه انسان را كلمه "انس" می دانند بدين معنی‌ كه انسان موجودی است كه زود انس می گيرد. بعضی ديگر ريشه آن را "نسی" يا همان ريشه كلمه نسيان می‌ دانند،  يعنی انسان موجودی است كه زود فراموش می كند.

شايد تركيب اين دو تعريف صحيح تر باشد: انسان موجودی است كه زود انس می گيرد و زود فراموش می‌ كند.

واقعا با هم داشتن اين دو خصلت چه نعمت بزرگی‌ است و اگر اين دو نعمت نبودند، دنيا چگونه می شد؟


کلمات کلیدی:
 
قدرت كلمه
ساعت ٥:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱۱/۱٦ 

ماجرای فضيل عياض از تأثير گذارترين بخشهای فرهنگ و ادب ما است. ماجرای راهزنی كه زير خاكستر فراموشی قلبش٬ هنوز بارقه هايی از آتش عشق الهی ديده می شد و به رغم بستن راه كاروانها، صفتهایی چون امانت داری و جوان مردی در او وجود داشت.

نيمه شبی به دنبال نفس خود می‌ رفت كه ناگهان شنيد كسی اين آيه را می خواند: «آيا زمان آن نرسيده است كه دلهای مؤمنان در برابر ذكر خدا و آنچه از حق نازل كرده است، خاشع گردد؟»

فضيل ناگهان بر خود لرزيد و گفت: «به خدا سوگند وقت آن رسيده است» و از گذشته خود توبه كرد و راه رستگاری پيش گرفت.

بعضی كلمات می توانند زندگی ما را دگرگون كنند، به شرط آنكه آمادگی تغيير را داشته باشيم. اگر اين موضوع برای فضيل عياض، حرّ و ساحران فرعون اتفاق افتاد، ممكن است برای ما هم اتفاق بيافتد.


کلمات کلیدی:
 
لباس زيبا
ساعت ۱٢:٠٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/۱۱/۱٢ 

تـن آدمـی شـريـف اسـت بـه جـان آدميٌت؟

نــــــه، همين لباس زيباست نشان آدميٌت


کلمات کلیدی:
 
برنامه ريزی عصبی - ‌كلامی (يادآوری)
ساعت ۱٠:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱۱/٥ 

يك ضرب المثل قديمی می گويد: «اگر معتقد باشيد كه می‌توانيد كاری را انجام دهيد، يا برعكس، عقيده داشته باشيد كه نمی توانيد آن كار را به انجام برسانيد، در هر دو صورت درست فكر كرده ايد».

اين سخن تا حدی درست است،‌ زيرا اگر معتقد باشيد كه توانايی انجام كاری را نداريد، به طور مداوم به سيستم عصبی خود پيام هايی ارسال می كنيد كه توانايی شما را برای رسيدن به هدف، محدود و يا نابود می سازد. از سوی ديگر اگر به طور مداوم به سيستم عصبی خود پيامهای مناسبی داير بر اين كه قدرت انجام كاری را داريد، بدهيد، آنگاه آنها به مغز شما فرمان می دهند كه نتيجه دلخواه را به دست آوريد و سپس مغز راه را باز و امكانات لازم را فراهم می سازد.

بنابر اين اگر نظام فكری ‌شخص موفقی را مدلساز‌ی كنيد،‌ اولين قدم را برداشته ايد تا مانند او عمل كنيد و در نتيجه به همان هدف برسيد.


کلمات کلیدی:
 
فرازی‌ از وصايای امام علی (ع)
ساعت ٢:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱۱/۱ 

پسر عزيزم، سفارشت می كنم كه نماز را در سر وقت آن بگزاری و صدقات و زكات مال خود را به موقع به مستحقان آن بپردازی‌. در مسائلی كه بر تو روشن نيست، سكوت اختيار كنی‌ و عدالت را چه در حالت خشنود‌ی و چه به هنگام خشم، رعايت نمايی.
نسبت به همسايگان، حسن جوار داشته باشی و ميهمان خويش را گرامی داری. با رنج ديدگان و بلا كشيدگان، مهربان باشی و از خويشاوندان پيوند نگسلی. با فقيران و بيچارگان مهربان باشی و با ايشان نشست و برخاست كنی‌ و جانب فروتنی و تواضع را نگهداری كه فروتنی والاترين عبادت است.
پيوسته به يادخدا باش و در خانه به كوچكترها مهربانی‌ كن و به بزرگترها حرمت گزار. تا به ديگران نبخشيده ای به خوراك دست مبر. بر تو باد كه از روزه داری‌ فرو مگذاری كه روزه، زكات بدن و سپری محافظ برای روزه دار است. از همنشين خود غافل مباش و از دشمن بپرهيز. در مجالس ذكر خدا شركت نما و دعا بسيار كن.


کلمات کلیدی: