قانون رقابت
ساعت ۸:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۱٢/۳ 

 

دو نفر شكارچی در جنگل مورد حمله گرگی واقع شدند، يكي از آن دو به سرعت كوله پشتی و بار خود را به زمين گذاشت تا راحت تر بدود. ديگری به او گفت: "هرچقدر خود را سبكتر كنی، باز هم نميتوانی از گرگ سريعتر بدوی".

شكارچی اول گفت: "من نمی خواهم از گرگ سريعتر بدوم، ققط اگر از تو سريعتر بدوم نجات پيدام می كنم!".

اين است قانون بی رحم رقابت؛ يک قدم جلوتر بودن از رقيب عامل موفقيت و يک قدم عقب افتادن باعث نابودی است.

 


کلمات کلیدی: