مديريت هيأتی
ساعت ۱٢:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۱٢/۱۳ 

دوستانی كه به نوعی با مباحث مديريت سر و كار دارند بارها اين جمله را  شنيده اند كه «فلان سازمان به صورت هيأتی مديريت می شود». معمولا واژۀ "مديريت هيأتی" در مقابل "مديريت علمی" بيان می شود و نمايانگر نوعی سازماندهی است كه در آن سلسله مراتب تا حد بسيار زيادی كمرنگ است و هر كدام از اعضای تيم با توجه به توانايی شان به ايفای نقش می پردازند و اتفاقا در بعضی موارد با توجه به خصوصيات فرهنگی ما، خوب جواب داده است.
با توجه به اينكه در بكارگيری الگوهای غربی و ژاپنی مديريت ناموفق بوده ايم، بهتر نيست صاحب نظرانی كه سعی در بومی يا ايرانيزه كردن مديريت دارند، در كنار تحقيق روی تئوريهای تيلور، مازلو و دمينگ، به مطالعه و مستندسازی اين سبك از مديريت بپردازند؟ شايد حداقل با پياده سازی صحيح مديريت هيأتی بتوانيم به يك الگوی مديريت سازگار با فرهنگ كشورمان دست يابيم!!!


کلمات کلیدی: