بردارهای فکری
ساعت ۸:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۱۱/٤ 

 

استاد دانشكده برق يكي از دانشگاههاي تهران براي دانشجويان تعريف مي كرد كه: "چند سال پيش در كشور ژاپن رئيس بخش مهمي از يك نيروگاه بودم. پس از مدتي برايم اين سؤال پيش آمد كه چرا مهندسان ژاپني با اينكه از نظر فني از من تخصص بيشتري دارند، من را به عنوان مدير خود انتخاب كرده اند. اين موضوع را از يكي از اعضاي هيأت مديره پرسيدم. او در پاسخ گفت كه بردار فكري شما ايراني ها از نظر خلاقيت و كارآفريني از بردار فكري ما بسيار بلندتر است، به همين خاطر تو را به عنوان مدير انتخاب كرده ايم تا بردارهاي فكري خودمان را با فكر تو همراستا و هم جهت كنيم و به برآيند فوق العاده اي دست يابيم، اما شما ايراني ها هنگامي كه با هم كار مي كنيد، به علت مختلف الجهت بودن بردارهاي فكري بلندتان، به برآيند كوتاهي دست مي يابيد".
يك ضرب المثل مديريتي مي گويد: يك ايراني به تنهايي به اندازه سه ژاپني كار مي كند ولي سه ايراني با همديگر نميتوانند به اندازه يك ژاپني كار كنند.
اين هم يک نوع سينرژي است!!!کلمات کلیدی: