مهم و غير اضطراری
ساعت ۱٢:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۳/۳/٢٥ 

كليه فعاليتهايی كه ما در طول شبانه روز انجام می دهيم به چهار دسته زير تقسيم می شوند:
"مهم و اضطراری" مثل درس خواندن در شب امتحان، "مهم و غير اضطراری" مثل دريافت نسخه المثنی شناسنامه ، "غير مهم و اضطراری" مثل بسياری از جلسات اداری و "غير مهم و غير اضطراری"  مثل تماشای تلويزيون.
معمولا اكثر ما در اولويت بندی كارهايمان، فقط كارهای "مهم و اضطراری" را در برنامه روزانه وارد می كنيم.  اگر شما به يك دانش آموز يك هفته برای اجرای يك پروژه درسی وقت دهيد، عمده فعاليتهای لازم را در يكی دو روز آخر انجام می دهد،‌ حالا اگر اين مدت را به دو هفته تمديد كنيد، باز هم عمده فعاليت در همان يكی دو روز آخر انجام می شود.
برای رهايی از مواجه شدن با فعاليتهای اضطراری بايد فعاليتهای "مهم و غير اضطرارِی" را بشناسيم و آنها را در اولويت كارهای روزانه مان وارد كنيم، چون دير يا زود اضطراری خواهند شد. اگر برای انجام اين فعاليتها اضطرار بيرونی وجود ندارد،‌ خودمان بايد يك زمانبندی و اجبار درونی برای به اتمام رساندن آنها به وجود آوريم. در اين حالت فعاليتهای مهم برنامه مان به ندرت به حالت اضطرارِی در خواهد آمد.


کلمات کلیدی: