كنفرانس مديران كيفيت از نوع ايرانی
ساعت ۱۱:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٤/٢٠ 

پنجمين كنفرانس مديران كيفيت برگزار شد و در آن مشتری مداری به عنوان اولين اصل برای بقای سازمان مطرح شد. نمونه هايی از مشتری مداری كه توسط برگزار كنندگان انجام شد به شرح زير است:
كيف حاوی مستندات سمينار كه تحويل اينجانب شد، پاره بود كه هنگام درخواست تعويض، گفتند همه كيفها همينطور است. پس از حدود يك ساعت زير و رو كردن كيف، نتوانستم برنامه زمانبندی را پيدا كنم كه با سوال از ديگران متوجه شدم محتويات كيفم ناقص است.
برنامه های سخنرانی جابجا می شد، گاها رئيس جلسه با تاخير می آمد، اسلايدها با نسخه مورد نظر سخنرانها همخوانی نداشت، تصوير اسلايدها قابل خواندن نبود و نرم افزار پيغام خطا می داد.
سالن غذا خوری نسبت به جمعيت كوچك بود، غذا بايستی به صورت ايستاده صرف می شد، نمك بجای نمكدان در نعلبكی ريخته شده بود و سرويسهای بهداشتی بسيار كم، كثيف و نزديك به غذا خوری قرار داشت.
مقاله های ارائه شده اكثرا تكراری و عموما از كتب و مقالات داخلی و خارجی جمع آوری شده بود. غير از يكی دو مورد، كسی حرفی از خودش نمی زد و همه از شرقی ها و غربی ها نقل قول می كردند. 
كنفرانس تقريبا به تبليغ چند استاد و شركتهای آنها و همچنين اسپانسرهای كنفرانس معطوف بود. به گونه ای كه يك كارگاه آموزشی در مورد "امنيت شبكه های كامپيوتری" برگزار شد، فقط به اين علت كه زمينه كاری يكی از اسپانسرها با موضوع كنفرانس سنخيت نداشت.
البته كنفرانس نقاط مثبتی هم داشت كه جالب ترين آنها، پيامی بود كه پرفسور ژوران صد ساله برای اين كنفرانس  فرستاده بود.
خوب اين هم كنفرانس مديران كيفيت از نوع ايرانی!!!


کلمات کلیدی: