از عجايب طبيعت
ساعت ٩:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۱/٢۳ 

در طبيعت نوعی عنكبوت وجود دارد كه پس از تخمگذاری در پوست درخت، با تنيدن تار بر تخمهای بيشمارش‌ آنانرا از انظار پنهان نگه می دارد. پس از مدتی كه بچه عنكبوتها از تخم بيرون آمدند، عنكبوت مادر بی آنكه كوچكترين گرايشی برای آسايش خود داشته باشد، در پی يافتن غذای بچه هايش تكاپو می كند.

وقتی كه بچه عنكبوتها رشد نموده و آنقدر نيرومند شدند كه خود در پی شكار روند، مادر از فرط خستگی و ناتوانی از پای درآمده و میميرد.

نوع ديگری عنكبوت هست كه پس از اينكه بچه هايش از تخم بيرون آمدند، بدن خود را كه از لحاظ غذايی، ماده ای مقوِی برای بچه عنكبوتها است، به خورد آنان می دهد!

با مشاهده اين گذشت در بين موجودات حقيری چون عنكبوت، آيا جای خود خواهی برای انسان باقی می ماند؟


کلمات کلیدی: