لغت نامه مهندسين در جلسات كارفرما
ساعت ٧:٢۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٢/۱۱ 

روی چند انتخاب به طور همزمان در حال كار هستيم يعنی: هنوز تصميم نگرفته ايم چه كنيم.

تمام انتخابهای اوليه كنار گذاشته شد يعنی: تنها فردی كه موضوع را می فهميد از تيم خارج شده است.

پروژه به دليل بعضی مشكلات ديده نشده، كمی از برنامه عقب است يعنی: تا كنون روی پروژه ديگری كار می كرديم.

اين موضوع پس از روزها تحقيق و بررسی فهميده شد يعنی: اين موضوع را به طور تصادفی فهميديم.

كاملا انجام شده يعنی: راجع به ده درصد كار تنها برنامه ريزی شده است.

سه نمونه جهت مطالعه شما آورده شده يعنی: بقيه نمونه واجد مشخصاتی كه شما بايد بعد از مطالعه به آن برسيد، نبوده اند.

نحوه عمل دستگاه بسيار جالب است يعنی: دستگاه كار می كند و اين برای ما تعجب برانگيز است.

كل كوشش ما برای اين است كه مشتری راضی شود يعنی: ما آنقدر از زمانبندی عقب هستيم كه كه هرچه به مشتری بدهيم راضی می شود.

در اين مورد طبق استاندارد عمل خواهيم كرد يعنی: از جزئيات كار اصلا اطلاع نداريم.

بقیه نتايج در گزارش بعدی ارائه می شود يعنی: بقيه نتايج را تا فشار نياوريد، نخواهيم داد.


کلمات کلیدی: