"سود سوزآور" يا "سوز سودآور"
ساعت ٩:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/۱۱/۱٧ 

 

يكی از ملاكهای كوتاه مدت موفقيت مديران در سازمانهای صنعتی و اقتصادي، سودآوری است و بخصوص در كشور ما به خاطر عدم نگرش بلند مدت، مديران بر حسب سودآوری ارزيابی ميشوند؛ اما مطالعه سازمانهای موفق و مديران برنده دنيا نشان می دهد كه آنان شيوه ديگری يعنی "سوز سودآور" را برای كاميابی خود برگزيده اند.

"سوز سودآور" يعنی سرمايه گذاری بر روی اموری كه ثمره آن در بلند مدت به بار خواهد نشست.

"سوز سودآور" يعنی آموزش انسان، يعنی پرورش انسان، يعنی تأكيد همزمان بر قلب و مغز و دل و فكر و انگيزه و انديشه انسان، يعنی توسعه انسان.

"سوز سودآور" يعنی تأكيد بر كيفيت بجای كميت، يعنی جلوگيری از دوباره كاريها،‌ اتلاف امكانات و انرژيها، يعنی توجه به نيازهای فرامرتبه انسان از قبيل عشق و منزلت و خودشكوفايي.

مديران برنده، مديرانی هستند كه بجای تأكيد بر "سود سوزآور" در پی راه و روش مديريتی نوين مبتنی بر "سوز سودآور" هستند. مديرانی كه راهبرند، می پرورند و در انديشه قهرمان شدن همكارانشان هستند و قهرمانی خود را در قهرمانی آنان می جويند. (نقل از سمينار مديران فيلسوف و سازمانهای موفق/مهندس كاشاني)


کلمات کلیدی: