برنامه ريزی عصبی‌كلامی (۱)
ساعت ۱۱:٠٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٤/٢٧ 

بدن ما از دو سلسله اعصاب فرمان می گيرد: سلسله اعصاب ارادی و سلسله اعصاب غير ارادی

مركز كنترل اعصاب ارادی در قسمتهای بالای مغز قرار دارد كه به آن ضمير خودآگاه می گويند. اين مركز فعاليهايی مانند حرف زدن، دويدن، و ... را كنترل می كند و فعاليتهای اين مركز با فكر، انتخاب و تصميم همراه است.

مركز كنترل اعصاب غير ارادی در قسمتهای پايينتر مغز قرار دارد و بر فعاليتهايی نظير گردش خون، هضم غذا و ... نظارت مي كند. فعاليتهای اين قسمت مغز كه به آن ضمير ناخودآگاه نيز می گويند، خارج از كنترل انسان انجام می شود. ضمير ناخودآگاه قدرت انتخاب و تصميم ندارد و فقط مدير اجرايی توانمندی است.

هر گاه عملی به صورت عادت و تكرار درآيد،‌كنترل عصبی آن از قسمتهای بالايی مغز به پايين آن منتقل می شود. به عنوان مثال يك ماشين نويس در روزهای اول كار، برای تايپ صحيح كلمات نياز به تمركز كامل دارد ولی پس از تمرين فراوان،‌ اين توانايی را پيدا می كند كه در حال تايپ كردن، با شما صحبت هم كند. اين موضوع در مورد رانندگی نيز صادق است.

نكته جالب اينجا است كه هرگاه پيامی به صورت عادت و تكرار درآيد،‌ كنترل عصبی آن نيز از قسمتهای بالايی مغز به پايين آن منتقل می شود. اين پيام می تواند به صورت تصوير يا كلامی مثبت يا منفی باشد.

تك تك واژه هايی كه به زبان می آوريم يا افكاری كه در ذهن می پروريم، سبب ايجاد يك ارتعاش عصبی خاص در مغز می شود كه اين ارتعاش در اثر تكرار به لايه های عميق تر مغز نفوذ می كند،‌ در ناخودآگاه می نشيند،‌ آن را برنامه ريزی می كند و به صورت يك فايل به اجرا در می آيد.

ادامه دارد...


کلمات کلیدی: