سعدی‌ و مديريت پروژه
ساعت ۱٠:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٩/٦ 

ظاهرا شيخ اجل هم متخصص برنامه ريزی و كنترل پروژه بوده و ما خبر نداشتيم. در يكی از ابياتش با ظرافت خاصی به موضوعاتی‌ همچون امكان سنجی پروژه قبل از شروع آن، ارزيابی تامين كنندگان قبل از انعقاد قرارداد،  تخمين فعاليتها و زمانبندی اجرای آنها و سرانجام،‌ تعهد به اجرای فعاليتها در زمانبندی مقرر می پردازد. باور نداريد؟ خودتان قضاوت كنيد:

من ندانستم از اول كه تو بی مهر و وفايی

عهد نابستن از آن به كه ببندی و نپايی


کلمات کلیدی: